Các số điện thoại tư vấn hữu ích tại Hàn Quốc

TT lao động ngoài nước tại HQ 02-393-6868
Hỗ trợ khẩn cấp 24/24 cho phụ nữ di cư 1577-1366
Tư vấn pháp luật 1644-7077
Ytế miễn phí 02-6900-8000, 031-237-0691
Thông dịch 1588-5644
TT tư vấn nhân lực nước ngoài 1577-0071 TV phím 3
TT hỗ trợ người nước ngoài Hàn Quốc 1644-0644 TV phím 3
TT tư vấn tổng hợp cục xuất nhập cảnh 1345 TV phím 4
Công ty bảo hiểm Sam Sung 02-2119-2400 TV phím 3
TT hỗ trợ Gia đình đa văn hóa 1577-5432
TT hỗ trợ người lao động Uijeongbu 070-8679-7208
TT hỗ trợ người lao động Incheon 032-431-5757
TT hỗ trợ người lao động Cheonan 041-411-7000
TT hỗ trợ người lao động Daegu 053-654-9700
TT hỗ trợ người lao động Kimhae 055-338-2727
TT hỗ trợ người lao động Changwon 055-253-5270
TT hỗ trợ người lao động Busan 1577-7716 TV phím 3