*Luật chuyển chỗ làm mới. Dễ thở hơn*

Kjm_SuYoung88

<font color=red>—╬ஓღForever And One ღஓ╬—</font>
#1
사업장 변경 제도 보완​


개정이유
* 외국인근로자는 법정 사유에 해당하는 경우에 한하여 사업장 변경이 가능하나(법 제25조제1항),

- 현행 사업장 변경 사유에는 사업장 변경 횟수 불산입 사유(제2호)와 산입 사유(제3호, 제4호)의 내용이 일부 중복 규정되어 있음

_ 제2호는 ‘근로자 책임이 아닌 사유로 계속 근로 곤란’을 규정, 그런데, 제3호의 ‘고용허가 취소’ 또는 제4호의 ‘사용자의 부당한 처우로 사회통념상 근로계약 유지 곤란’은 근로자 책임으로 보기 어려워 제2호와 유사한 내용임

* 개정내용
_ 사업장 변경 횟수산입 사유(3호, 4호)와 불산입 사유(2호)를 통합

- 제3호의 고용허가 취소, 고용제한, 그리고 제4호의 사용자의 근로조건 위반 등은 제2호의 근로자 책임이 아닌 사유로 통합

- 또한, 사업장 변경 횟수 불산입 사유(2호)의 구체적인 기준을 고용부장관이 고시하도록 규정

_ 짧은 기간 휴업, 단순한 근로조건 위반 등에 대해 모두 사업장 변경을 허용(특히 횟수 무제한)하는 것은 불합리

현 행

-2호

휴업, 폐업, 근로자 책임이 아닌 사유로 계속 근로 곤란

-3호

고용허가 취소, 고용 제한

-4호

근로조건과 근로계약조건의 상이, 근로조건 위반 등 부당한 처우로 사회통념상 근로계약 유지 곤란

개 정 안 #2호#:

휴업, 폐업, 고용허가 취소, 고용제한, 근로조건 위반 또는 부당한 처우 등 근로자 책임이 아닌 사유로 인하여 사회통념상 계속 근로할 수 없게 되었다고 인정하여 고용부장관이 고시한 경우
Dịch từng câu:

사업장 변경 제도 보완
Chính Sách Thay Đổi Nơi Làm Việc

_ 개정이유
Lý do:

* 외국인근로자는 법정 사유에 해당하는 경우에 한하여 사업장 변경이 가능하나(법 제25조제1항),
LDNN có khả năng thay đổi chỗ làm trong trường hợp đáp ứng đúng với lý do được quy định (Ở khoản 1 Điều 25 Luật quy định).

_ 현행 사업장 변경 사유에는 사업장 변경 횟수 불산입 사유(제2호)와 산입 사유(제3호, 제4호)의 내용이 일부 중복 규정되어 있음
Lý do thay đổi chỗ làm hiện tại đã được quy định ở nội dụng trên của lý do được tính theo (Điều 3,4) và không được tính theo (Điều 2) vào số lần thay đổi chỗ làm việc..

_ 제2호는 ‘근로자 책임이 아닌 사유로 계속 근로 곤란’을 규정, 그런데, 제3호의 ‘고용허가 취소’ 또는 제4호의 ‘사용자의 부당한 처우로 사회통념상 근로계약 유지 곤란’은 근로자 책임으로 보기 어려워 제2호와 유사한 내용임
Điều 2 quy định : Khó khăn của việc tiếp tục LD với lý do không phải là trách nhiệm của NLD , điều 3 : Hủy bỏ giấy phép LD và điều 4 là : Khó khăn trong việc duy trì hợp đồng LD bằng cách cư xử không công bằng của chủ doanh nghiệp với LD.


개정내용
Nội dung:

* 사업장 변경 횟수산입 사유(3호, 4호)와 불산입 사유(2호)를 통합
Tổng hợp lý do không được tính (Điều 2) và lý do được tính (Điều 3,4) vào số lần được thay đổi chỗ làm.

_ 제3호의 고용허가 취소, 고용제한, 그리고 제4호의 사용자의 근로조건 위반 등은 제2호의 근로자 책임이 아닌 사유로 통합
Tổng hợp lý do không phải là trách nhiệm của NLD ở Điều 2 như vi phạm điều khoản LD của chủ doanh nghiệp ở Điều 4 và hủy bỏ hoặc là hạn chế giấy phép LD ở Điều 3.

_ 또한, 사업장 변경 횟수 불산입 사유(2호)의 구체적인 기준을 고용부장관이 고시하도록 규정
Ngoài ra, BLD thông báo tiêu chuẩn cụ thể của lý do không được tính (Điều 2) vào số lần thay đổi chỗ làm việc.

_ 짧은 기간 휴업, 단순한 근로조건 위반 등에 대해 모두 사업장 변경을 허용(특히 횟수 무제한)하는 것은 불합리
Tất cả việc cấp phép thay đổi chỗ làm (Đặc biệt là không hạn chế số lần chuyển ) về vi phạm điều khoản LD hoặc đóng cửa kinh doanh trong thời gian ngắn là không được hợp lý.


#현 행
Hiện hành:

2호
휴업, 폐업, 근로자 책임이 아닌 사유로 계속 근로 곤란
Điều 2: Khó khăn trong việc tiếp tục duy trì lao động với lý do không phải là trách nhiệm của NLD, đóng cửa kinh doanh, phá sản.

3호
고용허가 취소, 고용 제한
Điều 3:Hủy bỏ giấy phép LD, thời hạn LD.

4호
근로조건과 근로계약조건의 상이, 근로조건 위반 등 부당한 처우로 사회통념상 근로계약 유지 곤란
Điều 4:Khó khăn trong việc duy trì hợp đồng LD bằng cách cư xử không công bằng ví dụ như vi phạm điều khoản hợp đồng LD.


#개 정 안
Điều khoản sửa đổi:

2호
휴업, 폐업, 고용허가 취소, 고용제한, 근로조건 위반 또는 부당한 처우 등 근로자 책임이 아닌 사유로 인하여 사회통념상 계속 근로할 수 없게 되었다고 인정하여 고용부장관이 고시한 경우


Điều 2: Không được tiếp tục làm việc với lý do không phải là trách nhiệm của lao động như cư xử không công bằng hoặc vi phạm điều khoản LD, hạn chế tuyển dụng hay hủy bỏ giấy phép LD, đóng của hoạt động kinh doanh, phá sản.

# Tham khảo thêm Điều 25:

Chấm dứt hợp đồng lao động và hết hạn hợp đồng lao động:
* Hết hạn HD LD.
*Chấm dứt HDLD với quy định tự điều chỉnh giữa 2 bên.
*Chấm dứt HDLD do người LD đình công.
* Chấm dứt HDLD do người LD vắng mặt trái phép.
*Chấm dứt HDLD do lỗi của người LD.


Nguyên nhân giảm biên chế, đóng của công ty và các nguyên nhân khác không phải lỗi của người LD( Không tính vào số lần thay đổi nơi làm việc)

*Chấm dứt đình chỉ kéo dài, đóng cửa DN hay Phá sản.
* Sa thải theo nhu cầu cảu nhà quản lý.
*Hết việc.
*Chậm lương hoặc trì hoãn lương.
*Bạo lực mắng chửi thường xuyên, quấy rối tình dục và lạm dụng khác.


Trong trường hợp LDNN bị chấm dứt HD hoặc bị Hạn chế việc làm:

*Hủy cấp phép tuyển dụng của nơi làm việc.
*hạn chế việc làm đối với công nhân NN tại nơi làm việc.


Trong trường hợp các điều kiện làm việc khó có thể duy trì HD do các điều khoản trong HDLD, chủ vi phạm điều kiện trong hợp đồng LD. đối xử bất công.

*Điều kiện làm việc khác với HDLD.
*Vi phạm các DK làm việc.
*Hành vi vi phạm khác.


Thương tổn khác:

*Thương tổn.
*Không làm việc được cho chủ.
* Khác nhau do đặc thù tôn giáo.
Ở điều khoản được sửa đổi này nó khác nhau với điều khoản 2 ở trên. Và nó đã được sửa lại cho phù hợp với điều 25 của bộ luật LD ban đầu. Cho nên: Tất cả những anh chị em muốn chuyển công ty sẽ dễ dàng hơn vì đa số các công ty đều vi phạm chính cái dòng chữ được đánh đỏ đấy và chúng ta không mất lần chuyển nào cả. Nó phù hợp với luật mới ngày 2-7. Dễ thở hơn nhiều so với vừa rồi tất cả các lần chuyển đều do lỗi của người lao động.
Trích Luật ngày 2-7:
*Không thay đổi công ty trong thời hạn làm việc (Liên tục hợp đồng LD trên 1 năm với chủ doanh nghiệp cuối cùng khi thay đổi chỗ làm mà không tính vào số lần được chuyển chỗ làm).

*Đang làm việc ở những doanh nghiệp được Ủy Ban chính sách LDNN đánh giá là có quy mô hoặc doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng LD trong nước.

*Đang ký hợp đồng lao động trên 1 năm sau khi tái nhập cảnh.
Những anh chị em cắt HD vào thời gian trước đây, nếu có chứng cứ liên quan đến 1 trong những dòng đánh đỏ ấy đều được xem xét lại ( Nhờ bạn bè làm chung CT xác nhận hay có bảng lương hay bất kì giấy tờ nào khác liên quan đến việc mình phải chuyển đổi công việc).

Đây là cách để hợp thức hóa phù hợp hơn không mất lần chuyển đổi công ty.

Dịch xong đau hết cả đầu vì có nhiều tử không chuyên. Có gì thiếu xót hay cần viết thêm gì nữa em chỉnh sửa sau. Mong cả nhà đọc thật kĩ vì mọi người đi lao động sẽ vỡ ra nhiều cái hay hơn . Em cũng muốn nghe ý kiến về chuyện này. Cả nhà cùng bàn luận nhé8->
 
Last edited by a moderator:

Anti_l0v3

——»£ø¬ƒe4re¬ƒe r«——
#2
Ốc mấy hum nay làm việc vất vả quá, không biết nói gì hơn , chỉ biết chúc Ốc và gia đình một năm mới An Khang-Thịnh Vượng, có sức khỏe thật tốt để luôn đồng hành cùng tất cả mọi người ở những chặng đường tiếp theo.
:011::011::011::011::011::011::011::011::011::011::011::011:​
 

nguydinhtung

¦«*†£øv€£y†*» ¦
#3
trước tiên mình xin cảm ơn ốc về bài dịch này và mình cũng xin chúc mừng những ai đang làm việc ở hàn quốc.cuối cùng mình cũng xin chia buồn với những ai đang ở việt nam đang chờ ký hợp đồng giống như mình.thi đỗ eps_topik được 50% cơ hội nhưng tình hình này thì chỉ còn 20% thui.tìm việc ở việt nam mà làm thui.giấc mơ hàn quốc coi như là hết rùi.chán quá.đúng là:
học hành chăm chỉ kết quả chẳng ra gì|-)
 
#4
Không biết nói gì hơn là: chân thành cảm ơn Ốc tiêu đã không tiếc công sức bỏ ra vì anh em lao động. Mình nghe đồn là sang năm nay không cho chuyển công ty mà phát ốm cả người:-s giờ biết thông tin này thì đã thở phào rồi. Chúc Ốc thật nhiều sức khỏe gặp nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống.:)
 
#5
http://viet4rum.com/forum/showthread.php?t=74567

em hết hợp hạn hợp đồng ngày 8 tháng 6 liệu có được không các bác hôm nay em có hỏi giám đốc ông nói là về chước 1 tháng không sao em đang băn khoan bác nào biết rõ về điếu luật náy cho em ý kiến với
 

CanDy_BaBy

♥☆.•° *Tjny* °•.☆♥
#6
Hay quá...thanks....
 
#7
Quá hay luôn, Thanks người đào mộ cái!:-&, tuy cũ nhưng rất hữu ích cho những người chưa đọc qua. Ôi, Ốc ơi! giờ này em ở đâu,ko biết đã bình yên chưa nhỉ?[-(
 
#8
a e nào tư vân giúp mình cách chuyển xưởng với.m xin rồi nhưng bọn nó ko cho đi..m mới làm đc gần 2 tháng.nhưng thật sự là ko trụ đc ở xưởng này..đau đầu,mất ăn mất ngủ vì tính toán chuyển xưởng.các pro giúp đỡ..!!! thanks.
 

hoango

Well-Known Member
#10
a e nào tư vân giúp mình cách chuyển xưởng với.m xin rồi nhưng bọn nó ko cho đi..m mới làm đc gần 2 tháng.nhưng thật sự là ko trụ đc ở xưởng này..đau đầu,mất ăn mất ngủ vì tính toán chuyển xưởng.các pro giúp đỡ..!!! thanks.
=)) Giống nhau thế. tớ chưa xin đi nhưng đang bày mưu, ủ kế=))
Đọc luật của Oc mà cứ hoa cả mắt:D
tí nữa phải ngồi ngâm cứu thật kỹ mới đc
 
Last edited by a moderator:

hoango

Well-Known Member
#12

Ủ nhiều quá coi chừng....

Mà anh dạo này im hơi quá nhỉ :x
Trình bày thì dài lắm em ah. tưởng HQ thế nào! ai ngờ...:((
Bạn bè muốn đến chơi mà cũng ko dám cho đến, bọn nó mà nhìn thấy chỗ làm, chỗ ăn, chỗ ở của anh thì....:015:
 

Kjm_SuYoung88

<font color=red>—╬ஓღForever And One ღஓ╬—</font>
#13
Trình bày thì dài lắm em ah. tưởng HQ thế nào! ai ngờ...:((
Bạn bè muốn đến chơi mà cũng ko dám cho đến, bọn nó mà nhìn thấy chỗ làm, chỗ ăn, chỗ ở của anh thì....:015:
Đấy... đấy thấy khổ chưa=))

Khi chưa đi được than trời than đất, đi rồi.. Hàn Quốc thú vị chứ anh. Chào đón anh đến ăn kimchi dưa.. khú với bọn em=)). Và dự định anh sẽ phải cố ăn nó dài dài. Cố lên nhé :x


Hàn Quốc không phải là thiên đường.. Nhưng ở đấy, ước mơ, tuổi trẻ được đánh đổi để tương lai sáng hơn..
 

hoango

Well-Known Member
#15
Đấy... đấy thấy khổ chưa=))

Khi chưa đi được than trời than đất, đi rồi.. Hàn Quốc thú vị chứ anh. Chào đón anh đến ăn kimchi dưa.. khú với bọn em=)). Và dự định anh sẽ phải cố ăn nó dài dài. Cố lên nhé :x
(Chưa đi chưa biết sứ đông, đi rồi mới thấy... khổ cái thân ông thế này)=))
Phải cố thôi em:x
Trên d d ta ai có mưu sâu kế hiểm chỉ cho tớ với:007:
 

Kjm_SuYoung88

<font color=red>—╬ஓღForever And One ღஓ╬—</font>
#16
(Chưa đi chưa biết sứ đông, đi rồi mới thấy... khổ cái thân ông thế này)=))
Phải cố thôi em:x
Trên d d ta ai có mưu sâu kế hiểm chỉ cho tớ với:007:
Đồng tiền đi liền khúc ruột... QUà đâu :))

Có thực với vực được đạo chứ. Dạo trước khi bay Pác hứa đem quà cho em như đúng rồi ý. Thế mà hóng mãi mấy con khô cá mực của Pác chẳng thấy đâu thì làm sao trong đầu còn Nặn ra "bí Kíp" chỉ Pác=))
 
#17
Với kinh nghiệm 8 năm ăn tàn phá hại ở đất Hàn,mình chia sẻ với anh em tý nhé.
Chuyển xưởng mà khó à!?!kém tắm quá,1 tuần cũng chuyển xưởng được,không có gì khó khăn hết:))
Ông bà ta dạy rằng"Có trí làm quan,có gan làm giàu".Xét thấy ở đất Hàn này anh em muốn chuyển xưởng được thì phải"Lì":)).Chứ nghe nó dọa mấy câu mà "Tim đập,chân run"thì kiếm ăn làm sao được!?:)).
Phá cho nó ít hàng hỏng,nghe nó chửi tý đi,nó sai làm thì chịu khó"mù tịt" tý đi-đừng tỏ vẻ mình là Người Việt có tiếng là thông minh hơn Người nước khác ở đây nhá,việc gì cũng cày đầu vào là hết đường chuyển:)).Cuối cùng là lên tiếng xin chuyển vậy thôi....khà khà khà...=))
 

hoango

Well-Known Member
#18
Đồng tiền đi liền khúc ruột... QUà đâu :))

Có thực với vực được đạo chứ. Dạo trước khi bay Pác hứa đem quà cho em như đúng rồi ý. Thế mà hóng mãi mấy con khô cá mực của Pác chẳng thấy đâu thì làm sao trong đầu còn Nặn ra "bí Kíp" chỉ Pác=))
Anh còn tưởng em mất tích luôn rồi ấy chứ, nhắn cho em bnhieu tin trước lúc bay rồi? có thấy trả lời tin nào đâu.:((Còn đòi quà VN nữa.
 
#19
ai biết luật mới về thuê chíc kưm ko vậy

ace cho mình hỏi chút,có ai biết luật mới về thuê chíc kưm ko vậy,có phải là trên 10 tháng năm cuối là đc thuê chí kưm ko vậy,ai biết chỉ giúp mình nha,thanks
 

jonh

((¯`´•.¸☀ღ¸T♥ V ღ☀¸.•´´¯)
#20
ace cho mình hỏi chút,có ai biết luật mới về thuê chíc kưm ko vậy,có phải là trên 10 tháng năm cuối là đc thuê chí kưm ko vậy,ai biết chỉ giúp mình nha,thanks
làm ĐỦ 1 năm mới mơ mộng đc . Thiếu 1 ngày nó còn không cho , gì mà 10 tháng

Luật mới hả ĐÙA dai thế >:)