Tái nhập cảnh cho lao động hết hợp đồng nhanh và dễ hơn

Bạn đã đi Hàn Quốc lần đầu tiên hết bao nhiêu USD ? ( Lao động Visa E-9 )


  • Total voters
    359
#1
귀국한외국인근로자들재입국, 더쉽고빨라진다
LAO ĐỘNG TRỞ VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN SẼ ĐƯỢC TÁI NHẬP CẢNH NHANH VÀ DỄ HƠN

취업기간내자진귀국자대상특별한국 어시험실시
TIẾN HÀNH THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT CHO ĐỐI TƯỢNG
TỰ NGUYỆN TRỞ VỀ NƯỚC TRONG THỜI HẠN LÀM VIỆC​

고용노동부는오는 12월부터취업활동기간내에자진귀국한재고용외국인근로자를대상으로특별 한국어시험을실시한다.
Bộ Lao Động ra thông báo kể từ tháng 12 trở đi những lao động đã được ký Tái tuyển dụng tự nguyện trở về nước khi kết thúc thời hạn làm việc sẽ là đối tượng được THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT

지금까지고용허가제를통해입국한외 국인근로자는정주화방지의원칙에따 라취업기간 (최대 4년 10개월)이지나면반드시귀국해야한다.
Cho đến bây giờ theo Chế độ cấp phép tuyển dụng những lao động nước ngoài nhập cảnh thì đều phải theo nguyên tắc cố định hóa để làm việc (hiện tại thời hạn tối đa là 4 năm 10 tháng) sau đó thì nhất định phải về nước.

그러나, 귀국한외국인이재입국을원해도6개월 이지나야입국할수있는규정만있을뿐, 별도의입국지원제도가없어신규입국 자와똑같이절차를밟아야했다.
Nhưng, sau khi về nước nếu lao động nước ngoài muốn Tái nhập cảnh lại thì theo quy định cũng phải sau 6 tháng và không có chế độ riêng nào cho những lao động này, họ cũng phải theo mọi quy trình tuyển chọn giống như lao động mới.

특히신규입국자가치러야하는한국어 시험이비정기적으로있고시험에합격 해도입국까지시간이많이걸려한국에 서더일하기를원하는외국인근로자들 이귀국을망설였던것이사실이다.
Đặc biệt cũng có những người mới thi tiếng Hàn không đúng với nguyên tắc và mặc dù đã thi đậu rồi nhưng chờ đợi để được nhập cảnh thời gian cũng quá lâu, trong khi những người đang sống ở Hàn Quốc thì muốn ở lại để được làm việc tiếp vì thế việc trở về nước với họ là một sự do dự đó là sự thật.

또한외국인고용사업주들도숙련된 외국인근로자를계속고용할수있도록 해줄것을지속 적으로요구해왔다.
Ngoài ra các chủ sử dụng cũng có yêu cầu muốn được tiếp tục tuyển dụng những lao động nước ngoài làm giỏi và khéo léo(có tay nghề cao) đang làm việc trong công ty của họ.

이에, 고용노동부는재입국을가로막는불편 사항을해결하고숙련인력고용에대한 산업현장의희망을반영하기로했다.
Vì thế đây cũng là hướng để giải quyết vấn đề khó khăn của việc Tái nhập cảnh và việc đáp ứng nguyện vọng tuyển dụng được nhân lực giỏi khéo léo(có tay nghề cao) của các doanh nghiệp.

현행법상의입국제한기간은유지하되 재입국이좀더쉽고빠르게,제한기간경 과직후에재입국할수있게개선한것이 다.
Tái nhập cảnh sẽ nhanh và dễ dàng hơn với thời hạn cố định cho phép của Luật hiện hành, có thể sẽ được Tái nhập cảnh ngay sau khi đã thông qua thời hạn đã quy định trên.

특별한국어시험은재고용외국인근로 자로서취업활동기간내자진귀국한재 입국희망 자를대상으로하며송출국별로설치된 CBT (Computer Based Test)시험장에서분기 1회이상정기적으로시행될예정이다.
Những người lao động nước ngoài đã được Tái tuyển dụng và đang làm việc hợp pháp sau khi tự nguyện về nước nếu có nguyện vọng muốn Tái nhập cảnh thì sẽ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT theo chương trình CBT(Computer Based Test) được tổ chức theo từng nước xuất khẩu lao động, dự kiến mỗi quý sẽ có ít nhất 1lần thi trở lên.

합격자는일반외국인구직자보다입국 절차를신속히진행하고,입국전취업교 육도면제된다.
Những người thi đậu đấy sẽ được thông qua các bước nhập cảnh nhanh hơn so với những người đã đậu khác, và cũng không phải học giáo dục định hướng trước khi nhập cảnh.

또한출국전최종사업장근무기간이 1년이상일경우해당사업주의의사에따 라종전사업장에서계속근무를할수있 다.
Ngoài ra, trước khi xuất cảnh nếu đang làm việc cho công ty đấy từ một năm trở lên mà tùy theo ý kiến của chủ sử dụng người lao động đấy cũng sẽ được tiếp tục làm việc cho công ty đấy sau khi nhập cảnh.

특별한국어시험은 12월중에태국과베트남에서시범적으로실시하며내년부터는다른송출국으로 확대시행할방침이다.
THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT trong tháng 12 sắp tới sẽ được áp dụng cho nước Việt nam -Thái lan trước và từ năm sau trở đi sẽ áp dụng với các nước xuất khẩu khác.

이재갑고용정책실장은“이제도가시 행되면불법체류하는외국인근로자가 훨씬줄어들고산업현장의숙련인력고 용에도도움을줄수있을것”이라고전 망하면서, “앞으로도불법으로체류하지않고자 진귀국한외국인근로자가재입국을 희망할경우우대하는정책을강화해나 갈것”이라고밝혔다.
Trưởng phòng chính sách tuyển dụng Bộ Lao Động Lee Jae Gap có nói“ nếu tiến hành theo chế độ này thì sẽ giảm thiểu được người lao động cư trú bất hợp pháp và giải quyết được sự thiếu nhân lực của các doanh nghiệp”, và cũng nhấn mạnh thêm “ Sắp tới nữa để không còn người cư trú bất hợp pháp thì nên có những chính sách ưu đãi hơn cho những người về nước tự nguyện nếu có nguyện vọng được Tái nhập cảnh”.

Bản dịch: Trung Tâm Lao Động Quốc Tế Hàn Quốc

Chỉ tiêu tuyển dụng lao động năm 2012 của Hàn Quốc > Xem


Thông báo của Trung tâm lao động ngoài nước về kỳ kiểm tra tiếng Hàn Eps-Topik lần thứ nhất cho những người lao động kết thúc hợp đồng về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc được tổ chức từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2011. ( Điểm chuẩn đạt yêu cầu lần thi thứ nhất là 136 điểm )

Kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 2 dành cho lao động hết hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 3 năm 2012 xem chi tiết > Trang 6 Pos 54. ( Điểm chuẩn đạt yêu cầu lần thi thứ hai là 128 điểm )

Kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 3 dành cho lao động hết hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc được tổ chức từ ngày 21/6 ~ 4/7 năm 2012 xem chi tiết Trang 10 Pos 96. ( Điểm chuẩn đạt yêu cầu lần thi thứ 3 là 116 điểm)

Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MOEL) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA), kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-TOPIK đặc biệt cho những người lao động kết thúc hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc sẽ được tiến hành như sau:

Tất cả những người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) sẽ phải tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-TOPIK do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) thực hiện theo sự ủy quyền của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và chỉ những những người đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn này mới được phép làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Địa điểm kiểm tra

Phòng kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước > Trường Đào tạo lao động xuất khẩu, địa chỉ: thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội điện thoại: 043 8186 170

Điều kiện tham dự kiểm tra

Những lao động đã được tái tuyển dụng, kết thúc hợp đồng lao động và về nước đúng thời hạn (thời điểm về nước: sau ngày 01/01/2010).

Chưa có tiền án, Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, Không bị cấm xuất cảnh

Địa điểm đăng ký:

- Tại Hà Nội: Tiếp nhận đăng ký của những người lao động có hộ khẩu thường trú trước khi đi Hàn Quốc thuộc các tỉnh từ Ninh Bình trở ra.

Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội (số 285 Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

- Tại Nghệ An: tiếp nhận đăng ký của những người có hộ khẩu thường trú trước khi đi Hàn Quốc thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế.

Địa chỉ tiếp nhận: Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Tại TP. Hồ Chí Minh: tiếp nhận đăng ký cho những người có hộ khẩu thường trú trước khi đi Hàn Quốc thuộc các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào.

Địa chỉ tiếp nhận: Trụ sở Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (số 45 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Phương thức tiếp nhận: người lao động trực tiếp đăng ký (kê khai vào Đơn đăng ký và nộp tại địa điểm đăng ký).

Các giấy tờ cần thiết mang theo khi đăng ký tham dự kiểm tra

- Đơn đăng ký (Phát miễn phí ở nơi đăng ký, chỉ phát cho người dự tuyển đã nộp lệ phí kiểm tra)

Đơn đăng ký được đánh số báo danh, mỗi người đăng ký được phát 01 (một) tờ Đơn đăng ký để kê khai. Nếu có sai sót trong quá trình kê khai thì sử dụng bút xóa để sửa lại.

- Bản sao chứng minh thư người nước ngoài tại Hàn Quốc (nếu không có thì người lao động phải nhớ được số chứng minh người nước ngoài của mình).

- Bản sao hộ chiếu > Bản sao hộ chiếu phải được nộp cùng đơn đăng ký dự tuyển

- Hộ chiếu: Người lao động phải mang hộ chiếu khi đăng ký tham dự kiểm tra, trường hợp người lao động sau khi về nước làm lại hộ chiếu mới thì khi đi đăng ký, người lao động phải mang cả hộ chiếu mới và hộ chiếu khi về nước. Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thu hộ chiếu của người lao động và sẽ trả lại cho người lao động khi đến tham dự kiểm tra.

- 02 ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (mới chụp trong vòng 6 tháng)

Lệ phí kiểm tra: số tiền Việt Nam tương đương với 24 USD. Số tiền cụ thể sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước công bố trước thời gian nộp Đơn đăng ký.

Những thí sinh đã đăng ký nhưng hủy bỏ đăng ký vì những lý do bất khả kháng sẽ được hoàn lại lệ phí (tuy nhiên, sau khi đã hủy bỏ đăng ký, thí sinh đó sẽ không được đăng ký lại).

Việc đăng ký sẽ được thực hiện theo trình tự tiếp nhận đơn, và nếu số lượng ứng viên đăng ký quá đông thì sẽ tổ chức các đợt kiểm tra bổ sung. Ngày kiểm tra bổ sung sẽ được thông báo trước cho thí sinh.

Thông tin chung về kỳ kiểm tra

Cấu trúc câu hỏi: Nghe hiểu, Số lượng câu hỏi 25, Tổng số điểm 100, Thời gian 30 phút

Đọc hiểu, Số lượng câu hỏi 25, Tổng số điểm 100, Thời gian 40 phút

Tổng số câu hỏi 50, Tổng số điểm 200, Thời gian 70 phút

Các câu hỏi sẽ được lựa chọn từ ngân hàng câu hỏi đã công bố và một số câu hỏi được bổ sung ngoài ngân hàng câu hỏi.

Cấu trúc bài kiểm tra: Câu hỏi trắc nghiệm, Thời gian kiểm tra sẽ liên tục, không có thời gian nghỉ giữa phần nghe hiểu và đọc hiểu.

Giấy tờ cần thiết phải mang theo khi tham dự kiểm tra: Thẻ dự kiểm tra, Giấy ***D

Yêu cầu tất cả các thí sinh tham dự kiểm tra phải mang Giấy ***D. Nếu không mang theo Giấy ***D sẽ không được tham dự kiểm tra.

Thông báo kết quả kiểm tra

Hình thức thông báo

-Trang web của Trung tâm Lao động ngoài nước (http://www.ttldnnvietnam.gov.vn)

-Trang web của Chương trình EPS (http://www.eps.go.kr)

-Trang web EPS-TOPIK (http://epstopik.hrdkorea.or.kr)

Xác nhận điểm kiểm tra của thí sinh

- Điểm kiểm tra có thể được xác nhận 01 ngày sau ngày thông báo kết quả kiểm tra tại trang web (http://www.eps.go.kr)

Thời hạn hiệu lực của kết quả kiểm tra là 2 năm (có hiệu lực vào ngày thông báo kết quả).

Những lưu ý người lao động về nước đúng hạn có nguyện vọng tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính

Trung tâm Lao động ngoài nước lưu ý người lao động có nguyện vọng tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính như sau:

1. Người lao động phải về nước đúng hoặc trước thời hạn kết thúc hợp đồng lao động (không được gia hạn thêm để ở lại)

2. Phải nhớ số Chứng minh người nước ngoài của mình để khai vào tờ Đơn đăng ký tham dự kiểm tra

3. Mang theo Hộ chiếu khi về nước để đối chiếu kiểm tra. Trường hợp Hộ chiếu khi về nước hết hạn người lao động đổi sang hộ chiếu mới thì khi đi đăng ký tham dự kiểm tra phải mang cả Hộ chiếu cũ và Hộ chiếu mới làm lại.

Các thông tin khác

Nếu thí sinh không phải là lao động kết thúc hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, kết quả kiểm tra của thí sinh đó sẽ được coi là không hợp lệ. Những thí sinh đạt yêu cầu về tiếng Hàn sẽ được hưởng lợi từ việc rút ngắn các thủ tục tái nhập cảnh, được đăng ký và bố trí việc làm nhanh hơn, và được miễn tham gia chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh.

Thí sinh không được sử dụng điện thoại di động, cassette, PDA, máy nghe nhạc MP3, kim từ điểm và các thiết bị điện tử khác để quay cóp trong quá trình làm bài. Những thí sinh có hành vi gian lận trong quá trình làm bài sẽ bị hủy bài kiểm tra và bị cấm tham dự kiểm tra trong thời gian 2 năm.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của người lao động sẽ bị từ chối đối với các trường hợp có sự khác biệt về các thông tin cá nhân (họ tên và ngày tháng năm sinh) giữa Giấy ***D/hộ chiếu và Đơn đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn mặc dù có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

Việc thí sinh (người lao đông) đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn chỉ đủ điều kiện để làm hồ sơ đăng ký dự tuyển; không đảm bảo chắc chắn sẽ được lựa chọn ký hợp đồng để đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, những người bị cấm làm việc tại Hàn Quốc, không đạt yêu cầu về sức khỏe, hoặc đã từng vi phạm pháp luật Hàn Quốc sẽ không được đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phái cử người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Chỉ những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Lao động ngoài nước mới có thể được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tuyển dụng.

Cơ quan chủ trì: Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

Đơn vị triển khai thực hiện: Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc

Cơ quan đối tác phối hợp: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam > Trung tâm Lao động ngoài nước


Những thắc mắc lao động Việt Nam thường hỏi > Tác giả camtu_78md Đại học khoa luật Hàn Quốc

Hỏi: Điều kiện để tham dự cuộc thi là gì?
Đáp: Những lao động kết thúc hợp đồng lao động và về nước đúng thời hạn (thời điểm về nước: Sau ngày 01/01/2010). đối tượng dự thi từ 18 đến 39 tuổi. Chưa có tiền án, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, không bị cấm xuất cảnh.

Hỏi: Phương thức nộp hồ sơ như thế nào?
Đáp: người lao động trực tiếp đăng ký (kê khai vào Đơn đăng ký và nộp tại địa điểm đăng ký).

Hỏi: Khi đi đăng ký dự thi cần mang theo các giấy tờ gì?
Đáp: Hộ chiếu sử dụng khi về nước (để chứng minh người lao động về nước đúng thời thời hạn). Giấy chứng minh nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu, đơn đăng ký (được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký, chỉ phát cho những người dự tuyển đã nộp lệ phí thi). Đơn đăng ký được đánh số báo danh, mỗi người đăng ký được phát 01 (một) tờ Đơn đăng ký để kê khai. Nếu có sai sót trong quá trình kê khai thì sử dụng bút xóa để sửa lại.

Bản photo hộ chiếu (hoặc Giấy chứng minh nhân dân). Bản photo hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) phải được dán vào Đơn đăng ký 02 ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (mới chụp trong vòng 6 tháng)

Hỏi: Lệ phí thi là bao nhiêu?
Đáp: số tiền Việt Nam tương đương với 24 USD. Số tiền cụ thể sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước công bố trước thời gian nộp Đơn đăng ký.

Hỏi: Hình thức thi được tổ chức như thế nào?
Đáp: Bằng máy vi tính, đề thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian thi sẽ liên tục, không có thời gian nghỉ giữa phần nghe hiểu và đọc hiểu.

Nghe hiểu, Số lượng câu hỏi 25, Tổng số điểm 100, Thời gian 30 phút

Đọc hiểu, Số lượng câu hỏi 25, Tổng số điểm 100, Thời gian 40 phút

Tổng số câu hỏi 50, Tổng số điểm 200, Thời gian 70 phút

Trong các câu hỏi của đề thi, 70% câu hỏi được chọn ra từ 2000 câu hỏi công khai trên mạng, 30% các câu hỏi là những câu hỏi không công khai.

Hỏi: Trước khi thi, muốn luyện trước các đề thi công khai thì tải ở đâu?
Đáp: http://epstopik.hrdkorea.or.kr.

Hỏi: Sau khi có kết quả thi đậu tiếng Hàn đặc biệt, các thủ tục kế tiếp là gì?
Đáp: Đi khám sức khỏe và nộp hồ sơ xin việc.

Hỏi: Hồ sơ xin việc gồm những gì?
Đáp: Đơn xin việc (dán hình mới chụp trong vòng 6 tháng).
Bản sao bảng điểm tiếng Hàn.
Bản sao kết quả khám sức khỏe.
Bản sao hộ chiếu (trường hợp hộ chiếu chỉ còn 2 tháng hết hạn sẽ bị loại).
Các giấy tờ gửi kèm (nếu có): các bằng chứng chỉ, bằng tốt nghiệp v.v

Hỏi: Thời gian sau khi về nước đến khi sang lại khoảng bao lâu?
Đáp: Ít nhất phải sau 6 tháng.

Hỏi: Sau khi thi đậu, làm sao biết được chắc chắn em có được tái tuyển dụng sang Hàn Quốc hay không?
Đáp: Sau khi em thi đậu và khám sức khỏe, nộp đơn đăng ký xin việc, chính phủ Việt Nam sẽ gửi danh sách những lao động thi đậu sang Công Đoàn Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, và trong vòng 1 tháng, công đoàn sẽ kiểm duyệt và xử lý trên mạng vi tính, sau đó trong vòng 3 ngày, danh sách thí sinh đậu sẽ được Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh kiểm duyệt rồi gửi tin nhắn SMS qua điện thoại cầm tay, nếu giám đốc cũ (công xưởng cuối cùng trước khi em về nước) muốn tái tuyển dụng em thì trong vòng 25 ngày, giám đốc em phải lên bộ lao động đăng ký xin tái cấp phép tuyển dụng cho em, còn nếu giám đốc cũ không muốn tái tuyển dụng em thì tên của em sẽ được nhập vào danh sách lao động đã thi đậu đang chờ được tuyển sang Hàn Quốc lần đầu tiên.

Hỏi: Điều kiện để được giám đốc cũ xin giấy phép tái tuyển dụng là gì?
Đáp: Trước khi về nước, em phải làm việc cho công xưởng cuối cùng ít nhất 1 năm trở lên và khi đăng ký thi tiếng Hàn đặc biệt em không nên đổi ngành nghề (loại hình). Và điều không kém quan trọng là giám đốc cũ có muốn tuyển dụng em nữa hay không.

Hỏi: Chị ơi! em đang làm ngành nông nghiệp, vì nông nghiệp quá vất vả mà lương bổng lại thấp, vậy sau khi sang lại Hàn Quốc, em muốn đổi ngành khác như chế tạo sản xuất hay xây dựng có được không?
Đáp: Được, khi đăng ký thi tiếng Hàn đặc biệt, em có thể nộp đơn xin chuyển ngành nhưng cần lưu ý là dù em thi đậu tiếng Hàn đi chăng nữa thì xác suất em được tuyển đi sẽ rất thấp vì tên của em sẽ được nhập vào danh sách của các lao động mới.

*Cách đăng ký ID và xem hồ sơ dành cho đối tượng tái nhập cảnh xem chi tiết > Ở đây

* Anh chị em và các bạn mang visa E-9 hãy bỏ phiếu cho cuộc thăm dò ở trên nhé..... ( Chỉ tính chi phí đã phải trả cho Cò hoặc đi theo thông báo 630usd của Bộ lao động thương binh và xã hội, không tính tiền chơi bời, ăn học ....)
 
Last edited by a moderator:
#3
hien nay trang chủ của trang web thi truc tuyen tiếng hàn vẫn chuakhai trương nghe noi trong thang 12 sẽ hoan thanh cho kip su mong moi cua anh em sap het hop dong minh toi thang 1 nay ve hy vong sẽ som co cơ hội quay lai chuc anh em sap het hợp dông ổn dinh tam ly đẻ chờ ngóng thêm tình hình

[-X
 

namhn85

Well-Known Member
#4
Up lên cho anh em tham khảo.
Mà thi "THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT" - Hình thức thi thế nào vậy bác Đ-H? Có phải thi trực tuyến đúng ko ah? (Computer Based Test)
 
#6
Có vẻ như chung chung quá chưa có cụ thể hướng dẫn nào cả mong rằng sẽ ngày càng có nhiều quy chế ưu ái cho những người lao động sắp và đã mãn hạn về nước thanhk chủ topic cập nhật nhanh thông tin cho mọi người biết
 

VuHieuKr

—╬ஓღ $$$$ ღஓ╬—
#7
có nhiều Ace quan tâm vấn đề này nhỉ, hot thật
Hiện tại có 32 người đang đọc bài này. (20 thành viên và 12 khách)
hieulyly ngocaocuong1981 hung rau hungyen83 amour dolap_ks1812 ONLY_MYLOVE.86 zonhioz phuongxa_kr001 hoanghontim huytinhtra -‘๑’-..DuyManh..-‘๑’- korea_hy lehongduy2000 tamhoncodon tuanhy nguyennhuthang lovelyboy vitconbuon foreverkr
 

namha8888

Well-Known Member
#9
Ôi đến bây giờ thì chả biết nên theo cách nào đây bác Đoàn ạ. về hay ở ?
Liệu về như thế có yên tâm đc kô ? Hôm trước e dự 1 buổi tư vấn ở trên trung tâm BLD cũng nói về vấn đề này.
Về phần thi tiếng hàn thì họ có nói là dễ vì là thi trên máy vi tính theo kiểu trắc nghiệm.(thi tiếng hệ đặc biệt do HRD tổ chức )
Nhưng thực tế ở VN mình khi đi DK liệu có êm xuôi ko ? hay là cứ qua mỗi 1 bước lại có 1 ông vặt 1 tý ...v..v..
Kể ra bài viết của em Ốc.... bữa trước mà có hiệu lực thì hay vì ít ra e cũng làm tại 1 cty từ ngày sang đến giờ.
 
#10
nếu tính theo 5 nam lám công ty <:-Pthi rat tiec cho nhung I chuyển xưởng xong cũng co nguoi vi bất đắc di phải chuyển xương nhung theo minh thi cach thi lại cung ko hay vi nhu vay thơi gian dài hơn ma ko dc làm o công ty cũ vì công ty cũdang lam ổn dịnh nen chi muốn quay lai lam o day con nếu thi xong quay lại ma ko dc chỗ lam ưng ý thi lai phai thay dổi noi làm viec mới dieu nay bo lao dông han quoc lai ko thich theo minh ti nên ký lại 2 nam va về 1 -2 thang la tốt nhat sẽ ko co tinh trang chuyen xuong va khi quay lai chúng ta cung chi muon lam them 1-2 nam nua rui ve chu ko muon o day them 5 nam nua neu o lâu rầu dài mất hiiii ai yeu
 
#13
hy vọng là đi sẽ dễ hơn,nhanh hơn!chờ đợt thi đầu tiên sắp tới là biết liền!lúc đó cò,vạc thế nào sẽ biết thôi:)hôm trc ông giám đốc cũng nói qua và cho xem cả văn bản nhưng chả biêt dịch làm sao(tiếng Han kém)nhưng nghe nhạc điệu đoán chương trình cũng hiểu qua qua!:-&
 
#14
Tai nhap canh cho lao dong het hop dong nhanh va de hon

Rat vui day la hy vong moi cho moi nguoi nhung minh ko thay noi gi ve do tuoi nhi .Minh nam nay 40 roi ko biet la khi ve vn thi co dc dang ki thi ko nhi?
 
#15
Vài thủ tục cần thiết cần biết để tái nhập cảnh lại

Hiện nay tình trạng lao động hết hợp đồng ở lại cư trú bất hợp pháp ngày càng gia tăng, các cơ quan có thẩm quyền đang tìm mọi cách để truy quét số lượng người lao động bất hợp pháp ngày càng gắt gao hơn, ngoài ra các cơ quan cũng đã đang tìm cách tháo gỡ để giảm tải số lượng người lao động hết hợp đồng ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Một vài phương hướng đã được mở ra như: Giảm các thủ tục tới mức cần thiết cho số lực lượng lao động có tay nghề để số lao động này có thể chuyển sang dạng cư trú E-7, F-2-6... Và cho phép tái nhập cảnh lại cho lao động cũng là 1 phương pháp tạm thời có thể giảm số lượng lao động hết hợp đồng ở lại cư trú bất hợp pháp.

1 vài thủ tục cần thiết cần biết để tái nhập cảnh lại như sau:

-Về nước trước khi hết thời hạn cư trú, trước khi về nước cần ghi nhớ mấy điều sau:

Ghi lại số chứng minh thư người lao động nước ngoài của anh chị em, tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại và số fax của công ty đang làm ( cái này rất quan trọng sau này về Việt Nam là cần đến ).

Sau khi đã về nước liên lạc với Trung tâm lao động ngoài nước theo địa chỉ: Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.37346097. Fax: 04.37346097 / Website: http://www.ttldnnvietnam.gov.vn

Hoặc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam - 한국산업인력공단 - HRD Korea VietNam theo điạ chỉ: Phòng 610 Tòa nhà Bản Đồ - 85 Nguyễn Chí Thanh - Cầu Giấy - Hà Nội. Điện thoại : 04.3773.7273, để hiểu về các thủ tục tái tuyển nhập cảnh lại theo quy định.

Sau khi đã làm mọi thủ tục để dự thi kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt CBT (Computer Based Test), loại này dự thi trên máy tính theo dạng câu hỏi chọn đúng và sai. Đây là loại thi kiểm tra kiến cơ bản về tiếng Hàn Quốc của thí sinh và cũng khá đơn giản với số anh chị em đã cư trú 3 hay 6 năm tại Hàn Quốc... Dự kiến thì các kỳ thi KLPT sau này cũng được tổ chức theo dạng thi này và sẽ thi theo từng tỉnh thành phố trên cả nước và diễn ra trong cả năm.

Anh chị em đã thi đạt kết quả làm mọi thủ tục theo hướng dẫn là có thể tái nhập cảnh vào Hàn Quốc, thời hạn có thể tái nhập cảnh là sau 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh khỏi Hàn Quốc. Nếu anh chị em muốn tái nhập cảnh vào công ty trước khi xuất cảnh thì sau khi đã thi đạt tiếng Hàn thì có thể báo với chủ sử dụng lao động của mình đăng ký để tái nhận lại anh chị em. ( Với điều kiện anh chị em đã làm việc tại công ty trước khi xuất cảnh trên 1 năm mới có thể tái nhập cảnh tại công ty cũ ).

Trường hợp anh chị em làm tại công ty trước khi xuất cảnh chưa được 1 năm chỉ có thể đăng ký tái nhập cảnh vào công ty mới và số lao động này cũng được iu tiên hơn so với anh chị em đăng ký đi lần đầu nhờ vào số chứng minh thư người nước ngoài.

Cần tư vấn chi tiết hơn về luật tái nhập cảnh này anh chị em có thể gọi điện thoại tới các số sau:

Trung tâm hướng dẫn thông tin cho người nước ngoài
외국인종합안내센터 1345 tiếng Việt Nam nhấn phím 4

Thời gian tư vấn: Từ 9h~18h các ngày hành chính trong tuần, riêng tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc tư vấn tới 22h tối.

Chỉ cần bấm số 1345 không cần mã vùng, có thể điện thoại tư vấn từ nước ngoài theo số 82-1345

Trung tâm tư vấn nhân lực nước ngoài 1577-0071 외국인력상담센터 1577-0071 tiếng Việt Nam nhấn phím 3
Thời gian tư vấn: 9h đến 18h tất cả các ngày trong năm
 
#17
bác đoàn huyền ơi .....thế dự luật của bạn ốc tiêu không có ah .vậy em lại phải đổi họ rồi??? <ước mơ chỉ là mơ ước>ÔI CÁI CUỘC ĐƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 
Last edited by a moderator:
#18
Kể ra bài viết của em Ốc.... bữa trước mà có hiệu lực thì hay vì ít ra e cũng làm tại 1 cty từ ngày sang đến giờ.
bác đoàn huyền ơi .....thế dự luật của bạn ốc tiêu không có ah .vậy em lại phải đổi họ rồi??? <ước mơ chỉ là mơ ước>ÔI CÁI CUỘC ĐƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bài dự luật của em Ốc có được áp dụng hay không thì chờ vài tháng nữa sẽ có kết quả thôi, nhưng nếu dự luật này có được áp dụng thì nó tạo 1 làn sóng nhân quyền vô cùng gê gớm... Đối tượng 5 năm mà chưa chuyển xưởng lần nào chỉ khoảng 20% mà thôi và thường những người này thuộc dạng công ty ổn định về lương lậu, các chế độ iu đãi tốt hoặc chủ yêu quý, còn lại thì....

Hiện tại thì có rất nhiều người đang hâm mộ em Ốc hạt tiêu, với những kỳ vọng của anh chị em trên diễn đàn hy vọng sau này em Ốc có nhiều những bài viết hữu ích, đặc biệt là những bài viết về mảng Chính sách pháp luật và Luật Lao động có rất nhiều thành viên quan tâm.

Mới bữa trước mấy anh em trong BDH còn đang bàn luận về việc Tre già măng mọc mà bạn Quỳnh còn chưa phát hiện ra nhiều nhân tài để phục vụ cho sự nghiệp của diễn đàn, hy vọng là sau khi những thành viên có nhiều cống hiến đóng góp thuộc lớp Tre Già đã và sẽ chia tay diễn đàn thì sau này cần có nhiều tấng lớp kế cận như em Ốc.
 
#20
Hết hợp đồng 4 năm 10 tháng rồi về thi tiếng hànTái nhập cảnh nhanh, thì sau khi sang có thể làm việc trong thời gian bao lâu nữa hả bạn (hay vẫn 4 năm 10 tháng tiếp)?
Mong có thông tin cụ thể hơn, cảm ơn nhiều...