Poll voters: Bạn đã đi Hàn Quốc lần đầu tiên hết bao nhiêu USD ? ( Lao động Visa E-9 )